Elsikkerhet og ansvar for det elektriske anlegget

Som produksjons- eller plassjef er du ansvarlig for all tilførsel av strøm til produksjonen. Hvis du eier eller på annen måte er ansvarlig for et elektrisk anlegg, for eksempel i rollen som direktør, er du i rettslig forstand en anleggseier. Ansvaret som anleggseier styres av et omfattende regelverk for å skape et sikkert arbeidsmiljø og beskytte personalet. Mangler og forsømmelser kan føre til skader eller rettsforfølgelse, og i verste fall kan det være fare for menneskers liv.

Gjennom tjenesten Power-as-a-Service kan vi i Vattenfall Network Solutions overta ansvaret og samtidig sikre dere en tryggere virksomhet. Å være anleggseier for et elanlegg kan være en vanskelig oppgave og skape usikkerhet, siden det finnes et stort og komplekst regelverk for hvordan anlegget skal håndteres. I lover og forskrifter om elsikkerhet og andre forordninger fra myndighetene fastsettes blant annet hvordan elinstallasjoner skal utføres, og det definerer eierens ansvar for å iverksette de tiltakene som er nødvendige for å forebygge skader på arbeidsplassen.

Som anleggseier er du personlig forpliktet til å sørge for at det elektriske anlegget er sikkert og ikke kan forårsake skader på mennesker, bygninger og ting. Det er mulig å delegere kontroll og vedlikehold til en annen person eller et annet selskap, men det er likevel alltid du som er ansvarlig for at arbeidet blir korrekt utført, og for at arbeidsmiljøet er trygt for medarbeiderne, forteller Johan Häggner, forretningsutvikler og forvaltningsansvarlig i Vattenfall Network Solutions.

Sikrere drift og tryggere arbeidsmiljø

Personalets sikkerhet er en av de viktigste sidene ved elsikkerhetsarbeidet. Vi ser dessverre at det ofte mangler rutiner og opplæring for personer som jobber i eller i nærheten av elektriske anlegg. Det ordinære personalet har kanskje fått opplæring, men en innleid renholder som tørker støv av ulike maskiner etter stengetid, har man gjerne ikke tenkt på, mener Johan.

Ifølge arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiverens ansvar å iverksette alle tiltak som er nødvendige for å forebygge at arbeidstakere utsettes for helseskader eller ulykker. Her er det blant annet viktig å følge elsikkerhetsreglene fra ESA for å skape et sikrere arbeidsmiljø. Hvis det foreligger alvorlige mangler i forbindelse med for eksempel regelmessig tilsyn, organisatorisk ansvar eller dokumentasjon, eller hvis det skulle inntreffe en nestenulykke som forårsaker person- eller tingskade, kan eieren stilles til ansvar for dette. Noen handlinger kan være så alvorlige at de anses som kriminelle, og kan føre til bøter eller i verste fall fengsel.

– Den eneste måten å overdra dette ansvaret på, er ganske enkelt at et annet selskap står som juridisk eier av det elektriske anlegget. Det er nettopp denne løsningen vi i Vattenfall tilbyr, forteller Johan. Konseptet kalles Power-as-a-Service og innebærer at Vattenfall Network Solutions eier det elektriske anlegget og dermed overtar det overordnede elsikkerhetsansvaret. For bedriften innebærer det at man kjøper tilbake elanleggets funksjon som en tjeneste mot en fast månedskostnad.

Tar over alt ansvar for at lovene overholdes

Tidligere var det vanlig at større bedrifter hadde eget personale som hadde ansvar for det elektriske anlegget. Men i takt med at ansatte går av med pensjon, vil den interne kompetansen kunne forsvinne. Det kan ta lang tid å lære opp nye medarbeidere. Siden vi jobber med mange forskjellige typer elanlegg hver dag, kan vi raskt overta og sikre den videre funksjonaliteten for dere, forteller Johan.

Vattenfall Network Solutions sørger for at det elektriske anlegget oppfyller alle krav, standarder, lover og forskrifter. Med dette følger det også et økonomisk ansvar for å opprettholde sikkerheten for det elektriske anlegget gjennom løpende drifts- og vedlikeholdstiltak.

Rutiner og metoder for løpende kontroller må også være på plass for å sikre at det elektriske anlegget er sikkert. Ulike typer anlegg krever ulike kontroller, blant annet avhengig av hvordan det elektriske anlegget er tilpasset miljøet det er installert i, og hvordan det brukes. Eldre anlegg og anlegg som utsettes for hard slitasje, må kontrolleres hyppigere. Dette er også en del av Vattenfall Network Solutions' forpliktelse.

– Ettersom ansvaret for det elektriske anlegget stiller utrolig høye krav til erfaring og riktig kompetanse, blir kundene våre ofte svært lettet og betrygget når vi overtar ansvaret for anlegget. Med på kjøpet får de dessuten bedre sikkerhet i produksjonen og et tryggere miljø for personalet og besøkende, avslutter Johan.

Se også

Elektrisk drift for innenlandsflyvninger

Innenlandsflyvninger på opptil 40 mil vil egne seg for elektriske fly i nær fremtid.  – Energieffektiviteten, hvor mye energi som må til for å transpo...

Les hele artikkelen

Derfor elektrifiseres tungtransporten raskere

En usentimental logistikkbransje, en velutviklet batteri- og ladeteknologi og økonomiske fordeler. Det er noen faktorer som kan gjøre at omstillingen til elektrisitet går...

Les hele artikkelen

Industrisjefer kan ha ansvar for elektrisiteten uten å vite om det

Mange industrier har sine elanlegg med koblingsanlegg for å sikre kraftbehovet til drift og produksjon. Men det er ikke alle ledere som vet hvilket ansvar de har – eller at ...

Les hele artikkelen