Et godt vedlikeholdt el-anlegg lønner seg

En liten feil i strømforsyningen kan få store og dyre konsekvenser. Når utviklingen går mot mer energiintensiv virksomhet, avansert elektronikk og fossilfri energi, øker derfor behovet for sikker strøminfrastruktur for mange bedrifter. Med tjenesten Power-as-a-Service tilbyr Vattenfall en helhetsløsning som sikrer energiforsyningen døgnet rundt, året rundt.

En fungerende energiforsyning er noe man ofte tar for gitt. Med stadig større fokus på produksjonseffektivitet er det fort gjort å nedprioritere andre viktige deler av produksjonskjedens prosess. Et eksempel på det er høyspentanlegget, som er avgjørende for å levere strøm og opprettholde produksjonen. En stor utfordring for dagens produksjons- og vedlikeholdssjefer er at mange virksomheter nå har eldre elanlegg, koblingsanlegg og transformatorer, noe som øker risikoen for forstyrrelser og driftsstans.

Mathias Mård er forretningsutvikler i Vattenfall Network Solutions og har lang erfaring med å jobbe med høyspentanlegg hos ulike bedrifter:

– Selv en veldig liten forstyrrelse kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. Hvis det oppstår et uventet avbrudd i virksomheten, mister man ikke bare inntekter. Det kan også føre til at maskiner går i stykker, og at produksjonsmaterialer må kasseres, sier Mathias Mård.
Et annet problem med eldre anlegg er at det kan være vanskelig, dyrt og tidkrevende å få tak i reservedeler. Hvis en transformator, en bryter eller en annen viktig anleggskomponent svikter, kan det ta lang tid å reparere dem, og i verste fall kan ikke feilen repareres, og hele utstyret må skiftes ut

Vi kan dessuten se et generasjonsskifte nå, der de eldre anleggene i lang tid har vært administrert av personale som snart skal gå av med pensjon. Dermed forsvinner kunnskapen som er bygd opp over mange år. Det er vanskelig å erstatte denne kompetansen, mener Mathias Mård.

Oppgradering til et moderne elanlegg innebærer imidlertid en stor investering.

Vil man ligge i forkant og være konkurransedyktig er det ikke uvanlig at hovedfokuset legges på forbedringer i produksjonen. Elanlegget blir nedprioritert, til tross for de store risikoene som det medfører.

Strøminfrastruktur som tjeneste – enklere og sikrere

For å løse utfordringene som mange bedrifter står overfor, tilbyr Vattenfall Network Solutions i stedet strøminfrastrukturen som en tjeneste – Power-as-a-Service.
Enkelt beskrevet innebærer det at Vattenfall kjøper anlegget, og på den måten frigjør kapital for selskapet. Vattenfall tilbyr deretter en funksjon for strøminfrastruktur som en tjeneste til en fast månedspris. Dermed sparer bedriften kostnader til investeringer, forsikring, løpende vedlikehold, service og oppgraderinger.

– Men først og fremst tar vi alt ansvar for å sikre problemfri drift der alt fungerer som det skal, forklarer Mathias.

Basert på en grundig gjennomgang av eksisterende og fremtidige behov tilpasses opplegget ut fra hver enkelt virksomhets situasjon. Vanligvis inngår alt fra service, drift, personale og vedlikehold til beredskap, kontroller og utvikling i Vattenfalls forpliktelser. Nødstrømsystemer som reservestrøm og avbruddsfri strømforsyning kan også være en del av løsningen. Hvis det er planer om ombygging eller endring av virksomheten i fremtiden, er det også viktig at infrastrukturen enkelt og raskt kan skaleres opp.
– Det er en omfattende og komplisert oppgave å ta hånd om et elanlegg. Det handler ikke bare om å sikre drift og produksjon, men også om å redusere risikoen for havari, eksplosjoner, brann og andre ulykker. Her spiller for eksempel god ventilasjon, korrekte miljøer og regelmessig tilsyn av filtre en viktig rolle – ting man kanskje ikke tenker på, mener Mathias Mård.


Regelmessig vedlikehold og nødprosedyrer ved behov

Med Power-as-a-Service vedlikeholdes og oppdateres anlegget regelmessig. Statistikk viser at nedetiden kan reduseres betydelig etter en oppgradering. Skulle det likevel oppstå et problem, er Vattenfall Network Solutions lett tilgjengelig, ifølge Mathias Mård:

– Et vanlig problem er at en bryter løses ut ved en transformator, slik at en del av produksjonen plutselig blir strømløs. Da må det gjøres en rask feilsøking for å identifisere hvor og hvorfor problemet har inntruffet, noe som kan innebære avanserte analyser og manuelt detektivarbeid.

Vattenfall Network Solutions tilbyr derfor beredskap med spesialistteknikere som rykker ut i henhold til en avtalt responstid. Feilene som oppdages, kan være alt fra en kabelskjøt som har gått i stykker, en feiljustert beskyttelse eller at noe har forårsaket en kortslutning eller en jordfeil et eller annet sted i virksomheten. Noen ganger er det åpenbare feil, andre ganger mye mer kompliserte problemer som har oppstått i flere ledd.

– Siden vi jobber med elanlegg hver dag, kan vi identifisere risikoene raskt. På den måten kan vi forebygge problemer før de rammer virksomheten. Siden vi har vår egen lagerbeholdning, har vi rask tilgang til reservedeler. Ved behov kan vi også midlertidig koble om strømforsyningen, enten i eksisterende anlegg eller med våre mobile løsninger, slik at produksjonen kan fortsette til problemet er løst, avslutter Mathias.

Se også

Elektrisk drift for innenlandsflyvninger

Innenlandsflyvninger på opptil 40 mil vil egne seg for elektriske fly i nær fremtid.  – Energieffektiviteten, hvor mye energi som må til for å transpo...

Les hele artikkelen

Derfor elektrifiseres tungtransporten raskere

En usentimental logistikkbransje, en velutviklet batteri- og ladeteknologi og økonomiske fordeler. Det er noen faktorer som kan gjøre at omstillingen til elektrisitet går...

Les hele artikkelen

Elsikkerhet og ansvar for det elektriske anlegget

Som produksjons- eller plassjef er du ansvarlig for all tilførsel av strøm til produksjonen. Hvis du eier eller på annen måte er ansvarlig for et elektrisk anlegg, ...

Les hele artikkelen