Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven)

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven fremmer næringsdrivendes respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikrer at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter styrer og sikrer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker denne nye loven velkommen og bekrefter at Vattenfall Group kontinuerlig arbeider for å fremme selskapers respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre offentlighetens tilgang til informasjon rundt dette.

I denne erklæringen beskriver vi Vattenfalls retningslinjer, rutiner og kontroller for hvordan vår organisasjon håndterer risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil vi beskrive hvilke vesentlige risikoer som er identifisert etter grundige aktsomhetsvurderinger.

Avslutningsvis skisserer vi hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp identifiserte risikoelementer, samt utfall eller forventede resultater av tiltakene. Denne redegjørelsen er begrenset til Vattenfalls virksomhet i Norge og gjelder for regnskapsåret 2022, og er basert på konsernets arbeid. Vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold pågår hele tiden.

Forretnings- og driftsområde

Den norske Vattenfall-filialen er et direkte datterselskap under Vattenfall AB. Vattenfall AB er morselskapet til Vattenfall Group, som er 100% eid av den svenske stat. Konsernet eier og driver flere energivirksomheter innen produksjon, distribusjon og salg av elektrisitet og varme. Vattenfall opererer hovedsakelig i Sverige, Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia.

Per i dag selger vi ikke fysiske produkter i Norge. Vi har utelukkende finansielle tjenester og selger kraft.

Retningslinjer og rutiner

Vattenfall er medlem av FNs Global Compact, og vi erkjenner at bedrifter har et ansvar for å respektere alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vattenfalls menneskerettighetspolicy er basert på flere internasjonalt anerkjente standarder, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Menneskerettighetspolicyen ble oppdatert i 2023 og danner grunnlaget for vårt menneskerettighetsarbeid.

Vattenfall har flere retningslinjer som styrer hvordan virksomheten drives internt gjennom hele selskapets forsyningskjede. De interne etiske retningslinjene definerer at ansatte skal drive forretninger med integritet, samt i tråd med Vattenfalls fire prinsipper Open, Positive, Active og Safety.

Vattenfalls etiske retningslinjer for leverandører og partnere skisserer og definerer derimot våre forventninger til våre motparter i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, miljø og forretningsintegritet. Disse kodene, samt andre retningslinjer som Vattenfall har på plass, har blitt utviklet gjennom en rekke runder med interne og eksterne interessenter. De er tilgjengelige på Vattenfalls hjemmeside.

Bærekraftsaktiviteter, inkludert de som er knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, er integrert i selskapet. Hos Vattenfall er bærekraft virksomheten. Hver forretningsavdeling er ansvarlig for å drive sitt eget bærekraftsarbeid og agenda gjennom sin virksomhet, og støttes kontinuerlig av konsernets bærekraftavdeling.

Vattenfalls administrerende direktør har det overordnede ansvaret for selskapets bærekrafstpåvirkning, og styret godkjenner alle bærekraftsrelaterte retningslinjer som implementeres i Vattenfall.

Vattenfall har etablert en varslingskanal som er tilgjengelig for alle interne eller eksterne parter som ønsker å rapportere alvorlige uregelmessigheter til Vattenfall. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, uregelmessigheter knyttet til menneskerettighetsbrudd og krenkelser av anstendige arbeidsforhold.

Mer informasjon om varslingskanalen og våre etiske retningslinjer, samt de etiske retningslinjene for leverandører og samarbeidspartnere

I 2022 ble det ikke rapportert om menneskerettighetsbrudd gjennom vår varslingskanal, relatert til vår norske virksomhet.

Risikovurdering etter gjennomførte aktsomhetsvurderinger

Vattenfall har tydelige rutiner for å gjennomføre våre aktsomhetsvurderinger og rapportere om avdekkede forhold, slik åpenhetsloven krever. Som en stor aktør innen energisektoren er det viktig å redusere og håndtere eventuelle negative konsekvenser vår virksomhet kan ha på omgivelsene. Alle Vattenfalls leverandører er derfor gjenstand for due diligence-vurderinger på konsernnivå før de samarbeider med selskapet.

Dette inkluderer omfattende screeninger og bærekraftsrevisjoner, spesielt på høyrisikoleverandører. Vi anser derfor Vattenfall Groups aktsomhetsvurderinger for å være omfattende også for den norske bransjen. En oversikt over selskapets aktsomhetsvurderinger finner du nedenfor:

Oversikt over aktsomhetsvurderinger

Vattenfall gjennomfører også løpende risiko- og due diligence-vurderinger av nåværende leverandører som opererer i selskapets forsyningskjede. Dette inkluderer å engasjere tredjepartseksperter hvert tredje til femte år for å gjennomføre en fullstendig risikovurdering av selskapets påvirkning og arbeid for menneskerettigheter.

Risikovurderingen for 2021

I 2021 ble det utviklet en handlingsplan for menneskerettigheter for å sikre at Vattenfalls menneskerettighetsarbeid fortsetter å forbedre seg og at selskapets fremtredende menneskerettighetsspørsmål håndteres. I tillegg gjennomføres det årlig en intern risikovurdering av Vattenfalls totale leverandørbase, der risikopåvirkning og risikosannsynlighet vurderes. Høyrisikoleverandører er gjenstand for mer dyptgående due diligence-vurderinger, inkludert bærekraftsrevisjoner og oppfølgingstiltak. Varmekartet nedenfor skisserer den nyeste vurderingen:

Varmekartet skisserer den nyeste vurderingen

For mer informasjon om de ulike due diligence-vurderingene som er gjennomført i Vattenfall, se års- og bærekraftrapporten

Det er ikke avdekket negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter i Vattenfalls norske avdeling.

Tiltak og forventede resultater av aktsomhetsvurderinger

For å sikre at alle avdekkede risikoer håndteres og reduseres på riktig måte, har Vattenfall en rekke oppfølgingsaktiviteter knyttet til våre due diligence-prosesser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende.

Det holdes kontinuerlig leverandørdialog med våre høyrisikomotparter for å sikre at det gjøres forbedringer i driften, korrigerende handlingsplaner utarbeides etter bærekraftrevisjoner, interne dialoger holdes med dem som berøres av varmekartet som er sett ovenfor, og resultatene av screeningene våre følges kontinuerlig opp med innkjøperne og leverandørene selv.

Vattenfall arbeider kontinuerlig for å forbedre aktsomhetsvurderingene som utføres i vår virksomhet og i hele forsyningskjeden vår, for å sikre at all potensiell risiko opphører, forhindres og reduseres tilsvarende. I løpet av de siste årene har vi blant annet utviklet både sosiale og miljømessige skreddersydde revisjonsprosesser, implementert mer detaljerte risikovurderinger for nye leverandører, utvidet våre due diligence-prosesser til også å omfatte eierstrukturer hos våre motparter, og implementert partnerovervåking for å screene aktive leverandører.

Mer om Vattenfalls samfunnsansvar

 

Kontakt oss

Spørsmål om Vattenfalls etterfølgelse av åpenhetsloven eller bærekraftsrelaterte temaer.